Site icon מענה – היחידה לבריאות הנפש

חוות דעת פסיכיאטרית

מאפייניהם של אנשים הסובלים מבעיה פסיכיאטרית מרובים. ישנם חולים פסיכיאטרים הנוטים להסתגרות פנימה, אחרים מגלים התנהגות אימפולסיבית וחווים גם פרקי זמן של התנהגות במצב "היפר" (מאניה).

חוות דעת פסיכיאטרית עשויה להידרש במגוון רחב של מצבים, לרבות קבלת החלטה האם לאשפז את המטופל או שניתן להעניק לו סיוע באופן אחר. חוות דעת עשויה להידרש לעיתים מיוזמתו של המטופל ולעיתים מיוזמתו של גורם אחר, לרבות המדינה.

חוות דעת פסיכיאטרית – אשפוז

כאשר אדם פונה מיוזמתו לפסיכיאטר, הרי שהוא עשוי לבקש סיוע בהתמודדות עם מצבי חיים קשים כגון אובדן של אדם קרוב, חשיפה למצבי קיצון כגון פיגוע, אירוע טרור, מצבי מלחמה. חוות דעת מקצועית מקבלת משנה תוקף כאשר עולה השאלה האם לאשפז את החולה או שמא לטפל בו באמצעים אחרים.

אבן הבוחן היא לאשפוז כפולה. ראשית, יש לבדוק האם אכן אין פתרון אחר שיכול להביא לשיפור במצבו של החולה, כגון מסגרת טיפולית בקהילה או מתן תרופות פסיכיאטריות. שנית, יש לבדוק עד כמה החולה מסוכן לעצמו או לאחרים.

אם ניתן להניח במידה גבוהה של וודאות שישנן נטיות אובדניות, שישנה התנהגות מסוכנת למטופל או לאחרים ויש צורך בסביבה מבוקרת וטיפול והשגחה מתמידים, חוות הדעת תתמוך באשפוז. ראוי להוסיף שבכך לא תם העניין. יש לבצע תסקיר ולקבל חוות דעת נוספות בהתאם להתקדמות המטופל שכן מרבית המומחים מסכימים שיש להמשיך באשפוז לפרק זמן הקצר ביותר האפשרי.

חוות דעת לבית המשפט

מלבד עיון בשאלה האם לאשפז אדם על רקע פסיכיאטרי או שיש למצוא פתרון אחר, חוות דעת פסיכיאטרית נדרשת גם בשאלות רפואיות וכן גם משפטיות שונות. כאשר אדם עובר עבירה כלשהי, תלויה ועומדת שאלת האחריות הפלילית. במידה ופסיכיאטר יקבע שנאשם פעל כפי שפעל בלא שהייתה לו יכולת להבין את השלכת מעשיו, הרי שיתכן שלא יהיה הלז בר ענישה.

גם במידה ויש לנקוט צעדים כלשהם כתוצאה מהתנהגותו של נאשם, שביצע לכאורה פשע, בהחלט יתכן שהמענה לא יוכל להינתן במסגרת מתקן כליאה רגיל. עבירה, עוון או פשע שבוצעו כאשר אדם לא היה אחראי למעשיו מבחינה קוגניטיבית או כאשר היה מצוי בהשפעת תרופות פסיכיאטריות יכולים להסתיים בהמלצה לאשפוז במוסד פסיכיאטרי.

אפוטרופסות וצוואות

מקרים נוספים שבהם עשויה להידרש חוות דעתו של פסיכיאטר מלומד הינם קביעת אפוטרופסות וכשרות משפטית להניח צוואה. כאשר אדם הינו קטין, קיים אפוטרופוס טבעי – בדרך כלל הורה. אדם בגיר, שהינו אחראי למעשיו, הינו כשיר מבחינה משפטית מתוקף כך שהוא מודע למעשיו ולהשלכותיהם ויש לו את היכולת להבחין בין טוב לבין רע. כאשר עולה שאלה בדבר יכולתו של האדם לכלכל את מעשיו על בסיס נורמטיבי וכאשר יש צורך לקבוע האם ראוי להגדיר אפוטרופוס, יידרש פסיכיאטר לבדוק זאת ולספק את חוות דעתו המלומדת.

לגבי צוואות – הרי שכאשר רוצים לוודא מראש שצוואה נערכת ונחתמת כדין, יש להצטייד בחוות דעת שעורך הצוואה הינו כשיר ומודע למעשיו. צלילות הדעת ויכולת בוחן המציאות חיוניים. לעיתים, חוות דעתו של פסיכיאטר תידרש בדיעבד, כאשר גורם מסוים, לעיתים קרוביו של נפטר, רוצים להראות שצוואה נחתמה בשעה שהחותם לא היה צלול בדעתו בשל דמנציה של גיל מבוגר, שימוש בתרופות, מחלה.

מקרים נוספים שבהם חוות דעת של פסיכיאטר נדרשת כוללים למשל הגשת תביעה להכרה בנכות נפשית מול ביטוח לאומי או מול חברת ביטוח פרטי. חוות דעת עשויה להידרש גם בתביעה מול משרד הביטחון, משרד הבריאות, כאשר רוצים לאשש או לשלול מחלה או מצב פסיכיאטרי ונפשי.חוודע

Exit mobile version