Site icon מענה – היחידה לבריאות הנפש

מבחן "BRC"

למבחן "BRC"אבחונים נוירוקוגניטיביים ונוירופסיכולוגיים תפקיד חשוב במחקר ובטיפול, הן בהתפתחות והן בניוון המוח. אבחונים אלו פותחו לראשונה בתקופת מלחמת העולם הראשונה.

כיום, עם התפתחות הבחינות הממוחשבות והכנסתן לשימוש של שיטות בחינה, ניקוד ופירוש מתוקננות (שעברו סטנדרטיזציה) ניכרת התקדמות משמעותית בחקר המוח במאה השנים האחרונות. כיום, עומד לרשותם של מדענים וקלינאים מתחומים שונים מגוון רחב ביותר של מבחנים מתוקננים לצורך כך.

מבחן ה-BRC (Brain Resource Company) מורכב למעשה מפרוטוקול של 12 מבחנים ממוחשבים, אשר פותחו על ידי חברה אוסטרלית בשם זהה, העוסקת בפיתוח שירותי ניתוח של תפקודי המוח האנושי.

מבחני ה-BRC הינם למעשה מבחנים נוירופסיכולוגיים אשר היו נערכים בעבר באמצעות תיעוד ידני וזכו בהמשך לעיבוד והתאמה לסביבה ממוחשבת ואוטומטית. עיבוד זה עושה שימוש בממשק ממוחשב ביו-התנהגותי ייחודי, המספק יתרון משמעותי על פני שיטות הבחינה המסורתיות, בין היתר באמצעות חידוד רמת הרגישות של התוצאות, חסינות מפני סובייקטיביות של הגורם הבוחן, הבטחת אחידות בהצגת הגירויים ויכולת השוואה למאגר נתונים רחב של קבוצת הנורמה (תקנון – סטנדרטיזציה), באופן שגביר את מהימנות תוצאות המבחן.

אופן השימוש במבחן

במחקרים רבים שנערכו בתחום נמצא שמבחני ה-BRC הם בעלי רגישות רבה ותוצאותיהם מהימנות ותקפות. באמצעותם, ניתן לאבחן ברמה גבוהה יחסית של דיוק הפרעות פסיכולוגיות ונוירולוגיות שונות כגון הפרעת קשב וריכוז וכן הפרעות במצב הרוח כגון דיכאון, הפרעות אורגניות כגון דמנציה ואלצהיימר וכן הפרעות נוירולוגיות הנובעות מפגיעה פיזית במוח, או מחשד לפגיעה כזאת.

המבחנים גם מספקים מידע המאפשר לבצע אבחנה מבדלת בין סוגי ההפרעות השונים, במטרה לבנות לנבדק תוכנית טיפול אשר תתאים לסוג ההפרעה המדויק בה הוא לוקה. על כן, המבחן משמש כלי חשוב הן בידי חוקרים והן בידי מטפלים מתחום בריאות הנפש, כגון פסיכולוגים, פסיכיאטרים, נוירולוגים ורופאי ילדים.

מהלך המבחן

כאמור, מבחן ה-BRC מורכב מ-12 מבחני משנה, שהשלמתם אורכת כ-50 דקות בממוצע והם מודדים ביצועים בחמישה תחומים קוגניטיביים.

תפקוד סנסורי-מוטורי

למידה וזיכרון

שפה

קשב וזיכרון עבודה

תפקוד ביצועי ותכנון

ניתוח תוצאות המבחנים

12 המבחנים מניבים 47 משתנים עצמאיים לניתוח שהציונים על רובם מתקבלים אוטומטית. הציונים כולם עוברים ניתוח סטטיסטי, במהלכו משוות התוצאות שהשיג הנבדק עם תוצאות אחרות של בני קבוצת הנורמה, בהתאם לגילו ומינו, והגורם המטפל מקבל חזרה את דו"ח הניתוח, לצורך המשך אבחון הנבדק וטיפול בו.

Exit mobile version